woensdag 2 november 2016

STARTPAGINA 2016Medjugorje, boodschap van 25 november 2016 aan Marija

“Lieve kinderen. Ook vandaag roep ik u op om terug te keren naar het gebed. In deze tijd van genade heeft God me toegestaan u te leiden naar de heiligheid en naar een eenvoudig leven, opdat ge, in de kleine dingen, God, de Schepper, zoudt kunnen ontdekken, verliefd op Hem worden en dat uw leven een dankzegging zou zijn tegenover de Allerhoogste voor alles wat Hij u geeft. 
Kindertjes, moge uw leven in liefde een gave zijn voor de anderen en God zal u zegenen. Maar gij, leg zonder eigenbelang getuigenis af uit liefde voor God. Ik ben met u en spreek voor u allen ten beste bij mijn Zoon. Dank dat ge aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Verschijning op 2 november 2016
Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap aan Mirjana Dragicevic. 

"Lieve kinderen, het is een grote vreugde voor mijn Moederlijk hart om onder jullie te komen en Mij bekend maken aan jullie. Het is een geschenk van mijn Zoon voor jullie en voor de anderen die hier komen. Als moeder roep Ik jullie op: houd van mijn Zoon boven alles. Vooraleer je Hem met heel je hart kunt beminnen, moet je Hem eerst leren kennen. Je leert Hem kennen door het gebed. Bid met het hart en met gevoel. Bidden wilt zeggen nadenken over Zijn liefde en offer. Bidden betekent beminnen, geven, lijden en offeren.

Ik roep jullie op, mijn kinderen, om apostelen van gebed en liefde te zijn. Mijn kinderen, dit is een tijd van waakzaamheid. In dit waken roep Ik jullie op tot gebed, liefde en vertrouwen. Terwijl mijn Zoon in je hart kijkt, verlangt mijn Moederlijk hart dat Hij onvoorwaardelijk vertrouwen en liefde voor Hem zou zien. De verenigde liefde van mijn apostelen zal het kwade doormaken, bestrijden en onthullen. 

Mijn kinderen, Ik was de kelk van de Godmens. Ik was Gods instrument. Daarom roep Ik jullie op, mijn apostelen, om een kelk van ware en pure liefde te zijn voor mijn Zoon. Ik roep jullie op om een instrument te zijn waardoor al wie de liefde van God nog niet kent, wie nooit liefde gegeven heeft, mag gaan begrijpen, aanvaarden en kan gered worden. Dankjewel, mijn lieve kinderen."

Toen Onze-Lieve-Vrouw vertrok, zag Mirjana een kelk."Lieve kinderen, de Heilige Geest maakte Mij naar de wil van de Hemelse Vader, tot moeder, de moeder van Jezus.  En hierdoor ook tot jullie moeder. Daarom kom Ik naar julie luisteren en kan Ik mijn moederlijke armen voor jullie openen, kan Ik jullie mijn hart geven en jullie vragen om bij me te blijven, want vanaf de top van het Kruis vertrouwde mijn Zoon jullie aan Mij toe.

Helaas kennen veel van mijn kinderen de liefde van mijn Zoon nog niet. Velen van hen willen Hem niet leren kennen. Oh mijn lieve kinderen, hoeveel kwaad geschiedt door hen die eerst moeten zien of begrijpen alvorens tot geloof te kunnen komen. Daarom dat jullie, mijn kinderen, mijn apostelen, in de stilte van jullie hart luisteren naar de stem van mijn Zoon, zodat jullie hart Zijn thuis mag worden. Moge het niet duister en droef worden, maar verlicht met het licht van mijn Zoon.

Zoek naar hoop door het geloof, want het geloof is het leven voor de ziel. Opnieuw nodig ik Jullie uit: bid, bid om het geloof te beleven in nederigheid, in geestelijke rust en verlicht door het Licht. Mijn kinderen, streef niet naar het ogenblikkelijk begrijpen van alles, want Ik kon ook niet meteen alles begrijpen, maar Ik beminde en Ik geloofde in de goddelijke woorden die mijn Zoon sprak. Hij die het eerste licht was en het begin van de verlossing.

Apostelen van mijn liefde, jullie die bidden, offer jullie op, heb lief, en oordeel niet. Ga en verspreid de waarheid, de woorden van mijn Zoon, het Evangelie. Want jullie zijn het levende Evangelie. Jullie zijn de lichtstralen van mijn Zoon. Mijn Zoon en Ik zullen bij jullie zijn om jullie te bemoedigen en te beproeven. Mijn kinderen, smeek altijd naar de zegen van hen, en alleen van hen, wiens handen gezegend zijn door mijn Zoon, jullie herders. Dankjewel."

Onze-Lieve-Vrouw zegende iedereen en alle daartoe meegebrachte religieuze voorwerpen. Ook Darren, de Ierse jongeman die eerder deze week opstond uit z'n rolstoel, woonde de Verschijning bij.


voor meer foto's.
http://www.bedevaart.net/nieuws/1334-boodschap-op-2-10-2016-aan-mirjana-dragicevic.html#.V_IuI8uLuME.blogger


...................................


Boodschap van de Koningin van de Vrede van 2 september 2016, aan Mirjana.

Lieve kinderen,

Overeenkomstig de wil van mijn Zoon en mijn moederlijke liefde kom ik naar jullie toe, mijn kinderen, en dan vooral naar diegenen die de liefde van mijn Zoon nog niet hebben leren kennen. Ik kom naar jullie toe, jullie die aan mij denken, jullie die mij aanroepen. Ik schenk mijn moederlijke liefde en breng de zegen van mijn Zoon mee. Zijn jullie harten zuiver en open? Zien jullie de geschenken, de tekenen van mijn aanwezigheid en liefde? Mijn kinderen, leef je aardse leven volgens mijn voorbeeld. Mijn leven bestond uit pijn, stilte, en een onmetelijk geloof en vertrouwen in de Hemelse Vader. Niets gebeurt toevallig: geen pijn, geen vreugde, geen lijden, geen liefde. Dat zijn allemaal genaden die mijn Zoon schenkt, en die zullen leiden naar het eeuwig leven. Mijn Zoon vraagt jullie om liefde en gebed in Hem. Als moeder leer ik jullie wat liefde en gebed in Hem inhoudt: het is bidden in de stilte van je ziel - niet het prevelen van gebeden. Het is zelfs het allerkleinste gebaar dat je doet in naam van mijn Zoon. Het is geduld, mededogen, het aanvaarden van pijn en het opdragen van offers voor het heil van een ander. Mijn kinderen, mijn Zoon kijkt naar jullie. Bid, opdat ook jullie Zijn gelaat mogen zien, opdat het jullie moge worden geopenbaard. Mijn kinderen, ik openbaar jullie de enige en echte waarheid. Bid, opdat jullie die mogen begrijpen en liefde en hoop kunnen ronddragen; opdat jullie mijn apostelen van liefde zouden mogen worden. 

Mijn moederlijk hart houdt op een bijzondere manier van de herders. Bid voor hun gezegende handen. Ik dank jullie.
Boodschap van 25 augustus 2016
"Lieve kinderen, Ik verlang vandaag een Hemelse vreugde met jullie te delen. Jullie, lieve kinderen, open de deur van jullie hart zodat hoop, vrede en liefde, die alleen God geeft, kan groeien in jullie hart. Lieve kinderen, jullie zijn teveel gebonden aan de aarde en aan aardse dingen, en daardoor kan Satan jullie doen tuimelen zoals de wind de golven op zee doet tuimelen. Daarom, moge de ketting van jullie leven het gebed met het hart zijn en de Aanbidding van mijn Zoon Jezus. Vertrouw jullie toekomst toe aan Hem zodat jullie, in Hem, voor anderen vreugde en een levensvoorbeeld kunnen zijn. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."


Eén Gospa, meerdere afbeeldingen...


EEN SMEEKBEDE VAN DE KONINGIN VAN DE VREDEBoodschap van de Koningin van de Vrede van 25 juli 2016.
Maandelijkse boodschap gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti op de 25e van de maand.


Lieve kinderen, ik kijk naar jullie en zie jullie verloren gaan, en jullie hebben geen gebed en geen vreugde in je hart. Keer terug naar het gebed, lieve kinderen, en zet God op de eerste plaats en niet de mens. Verlies de hoop niet, die ik jullie breng. Lieve kinderen, moge deze tijd, iedere dag, steeds meer een zoeken naar God in de stilte van je hart zijn, en bid, bid, bid, totdat het gebed voor jullie een vreugde wordt. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.
KONINGIN v. d. VREDE te MEDJUGORJE 2 JULI 2016 - boodschap aan Mirjana

“Lieve kinderen, mijn ware, levende aanwezigheid bij u, moet u gelukkig maken want het is de grote liefde van mijn Zoon. Hij zendt Mij naar u opdat, met moederlijke liefde, ik u veiligheid verleen, opdat jullie begrijpen dat pijn en vreugde, lijden en liefde, de ziel doen intens leven; opdat ik jullie opnieuw oproep het Hart van Jezus, het hart van het geloof, de Eucharistie te verheerlijken.


Mijn Zoon keert van dag tot dag, sinds eeuwen, levend terug bij jullie, terugkerend, alhoewel Hij jullie nooit verliet. Als één van jullie, mijn kinderen, tot Hem terugkeert, springt mijn moederlijk hart op van vreugde. Daarom, mijn kinderen, keer terug tot de Eucharistie, mijn Zoon. De weg naar mijn Zoon is moeilijk, vol verzakingen, maar aan het einde is er altijd het licht. 

Ik begrijp jullie pijnen en lijden, en met moederlijke liefde wis ik jullie tranen. Vertrouw op mijn Zoon, want Hij zal voor jullie doen wat jullie nog niet eens weten te vragen. Jullie, mijn kinderen,hou jullie alleen bezig met uw ziel want ze is het enige dat u toebehoort op deze aarde. Jullie zullen ze, vuil of schoon, voor de Hemelse Vader brengen. Denk eraan dat liefde tot mijn Zoon steeds beloond wordt. Ik smeek jullie, op bijzondere wijze, te bidden voor degenen die mijn Zoon riep om volgens Hem te leven en hun kudde te beminnen. Dank u.”2.6.2016
Met dank aan Bedevaartnet.Boodschap op 2-6-2016 aan Mirjana Dragicevic
Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana tijdens de Verschijning van 2 juni 2016"Lieve kinderen, als Moeder van de Kerk, als jullie Moeder, glimlach Ik als Ik naar jullie kijk: hoe jullie tot Mij komen, hoe jullie zich rondom Mij verzamelen, hoe jullie Mij zoeken. Mijn bezoeken bij jullie bewijzen hoeveel de Hemel van jullie houdt. Zij tonen jullie de weg naar het eeuwige leven, naar de redding. Mijn apostelen, jullie die ernaar streven een zuiver hart te hebben waarin mijn Zoon leeft, jullie zijn op de goede weg. Jullie die mijn Zoon zoeken, zoeken de goede weg. Hij liet veel tekenen na van Zijn liefde. Hij liet hoop na. Het is eenvoudig Hem te vinden als je bereid bent offers te brengen en boete te doen, wanneer je geduldig bent, genadevol en liefdevol voor je naasten.

Veel van mijn kinderen zien of horen niet omdat ze niet willen. Zij aanvaarden mijn woorden en mijn werken niet, en toch roept mijn Zoon iedereen door Mij. Zijn geest verlicht al mijn kinderen in het licht van de Hemelse Vader, in de éénheid van hemel en aarde, in wederzijdse liefde, want liefde brengt liefde voort en maakt daden belangrijker dan woorden. Daarom, mijn apostelen, bid voor de Kerk, houd van Haar en doe werken van liefde. Hoezeer ook verraden en gewond, Zij is er omdat Zij voortkomt uit de Hemelse Vader. Bid voor jullie herders, opdat jullie door hen de grootsheid van de liefde van mijn Zoon zouden zien. Dank jullie."
http://www.marytv.tv/
VIDEO
Boodschap van de Koningin van de Vrede van 25 mei 2016, aan Marija Pavlovic-Lunetti

Lieve kinderen, mijn aanwezigheid is een geschenk van God voor jullie allemaal en een aansporing tot bekering. Satan is sterk en wil wanorde en onrust in jullie harten en gedachten zaaien. Bid daarom, mijn lieve kinderen, dat de Heilige Geest jullie moge leiden op de ware weg van vreugde en vrede. Ik ben met jullie en spreek bij mijn Zoon voor jullie ten beste. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.Medjugorje, boodschap van de Koningin van de Vrede 
gegeven aan Mirjana op 2 mei 2016.

Lieve kinderen, Mijn moederlijk hart verlangt van jullie een echte bekering en een vast geloof, opdat jullie  liefde en vrede kunnen brengen aan allen om je heen. Maar, mijn kinderen, vergeet niet dat ieder van jullie voor de Hemelse Vader een unieke wereld is. Sta de Heilige Geest daarom toe om voortdurend in jullie te werken. Wees geestelijk zuiver, kinderen. In spiritualiteit ligt schoonheid. Al wat spiritueel is, is levend en erg mooi. Vergeet niet dat in de Eucharistie, de kern van het geloof, mijn Zoon altijd bij jullie is. Hij komt naar jullie toe en breekt het brood met jullie, omdat Hij voor jullie, mijn kinderen, gestorven is, verrezen is, en wederkomt. Deze woorden van mij klinken jullie vertrouwd in de oren omdat zij de waarheid zijn, en de waarheid verandert niet; maar veel van mijn kinderen zijn haar vergeten. Mijn kinderen, mijn woorden zijn noch oud noch nieuw, zij zijn eeuwig. Daarom nodig ik jullie uit, mijn kinderen: zie de tekenen van de tijd, "verzamel de gebroken kruisen en breng ze bijeen", en wees apostelen van de openbaring. Ik dank jullie."Lieve kinderen, met Moederlijk hart dat vervuld is van liefde voor jullie, mijn kinderen, verlang Ik ieder van jullie een volledig vertrouwen te leren hebben in God de Vader. Ik verlang dat jullie door een innerlijk inzicht en door een innerlijk luisteren, leren om Gods wil te volgen. Ik verlang dat jullie grenzeloos leren vertrouwen in Zijn genade en Zijn liefde, zoals Ik altijd vertrouwvol was.

Daarom, mijn kinderen, zuiver jullie harten. Bevrijd jezelf van alles wat je uitsluitend bindt aan het aardse en laat toe dat hetgeen van God komt, jouw leven vormt door gebed en offer, zodat Gods Koninkrijk in je hart kan komen. Dat je kan beginnen leven vanuit God de Vader, dat je altijd zou trachten mee te gaan met mijn Zoon.  Maar voor dat alles, mijn kinderen, moeten jullie arm zijn van geest en vervuld van liefde en genade. Jullie moeten zuivere en eenvoudige harten hebben en altijd bereid om te dienen. Mijn kinderen, luister naar mij, Ik spreek voor jullie redding Dankjewel."

Boodschap van 25 mei 2016 - aan Marija Pavlovic-Lunetti
"Lieve kinderen, mijn aanwezigheid is een geschenk van God voor ieder van jullie en een aansporing tot bekering. Satan is sterk en wil jullie hart en gedachten verstoren en verontrusten. Daarom, lieve kinderen, bid dat de Heilige Geest jullie mag leiden op de ware weg van vreugde en vrede. Ik ben bij jullie en spreek voor jullie ten beste bij mijn Zoon. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 april 2016 - aan Marija Pavlovic-Lunetti

"Lieve kinderen, mijn aanwezigheid is een geschenk van God voor ieder van jullie en een aansporing tot bekering. Satan is sterk en wil jullie hart en gedachten verstoren en verontrusten. Daarom, lieve kinderen, bid dat de Heilige Geest jullie mag leiden op de ware weg van vreugde en vrede. Ik ben bij jullie en spreek voor jullie ten beste bij mijn Zoon. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."


Boodschap van 25 maart 2016 - aan Marija Pavlovic-Lunetti

"Lieve kinderen, vandaag breng Ik jullie mijn liefde. God stond Mij toe jullie lief te hebben en omwille van deze liefde, jullie op te roepen tot bekering. Jullie, kindertjes, zijn arm in de liefde en jullie hebben nog altijd niet begrepen dat mijn Zoon Jezus uit liefde zijn leven gaf om jullie te redden en om jullie het Eeuwige leven te geven. Daarom, bid, mijn lieve kinderen, bid zodat jullie door het gebed Gods liefde zouden begrijpen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap aan Mirjana op 2 maart 2016.

"Lieve kinderen, mijn komst naar jullie is een geschenk van de Hemelse Vader voor jullie. Door zijn liefde kom Ik naar jullie om jullie te helpen de weg van de waarheid te vinden, de weg naar mijn Zoon. Ik kom om jullie de waarheid te bevestigen. Ik verlang jullie te herinneren aan de woorden van mijn Zoon. Hij sprak reddende woorden voor de hele wereld, woorden van liefde voor iedereen. Een liefde die Hij bewees door Zijn offer.

Maar ook vandaag zijn er veel van mijn kinderen die Hem niet kennen, die Hem niet willen kennen, zij zijn onverschillig. Omwille van hun onverschilligheid lijdt mijn hart smartelijk. Mijn Zoon was altijd in de Vader. Geboren op aarde bracht Hij het Goddelijke en van Mij ontving hij het menselijke. Met Hem kwam het Woord onder ons. Met Hem kwam het Licht in de wereld dat binnendringt in de harten, dat de harten verlicht en vult met liefde en troost.

Mijn kinderen, al wie houdt van mijn Zoon kan hem zien want Zijn gelaat kan gezien worden in elke ziel die vervuld is van liefde voor Hem. Daarom, mijn kinderen, mijn apostelen, luister naar Mij. Laat ijdelheid en zelfzucht achterwege. Leef niet enkel voor wat werelds en materieel is. Houd van mijn Zoon en geef dat anderen Zijn gelaat zien door jouw liefde voor Hem. Ik zal je helpen om Hem nog beter te leren kennen. Ik zal jullie over Hem spreken. Dank jullie."


...........................................


Onze-Lieve-Vrouw aan Marija Pavlovic-Lunetti - 25 februari 2016

"Lieve kinderen, in deze tijd van genade roep Ik jullie allen op tot bekering. Lieve kinderen, jullie hebben weinig liefde en bidden nog minder. Jullie zijn verloren en weten niet wat jullie doel is. Neem het Kruis, kijk naar Jezus en volg Hem. Hij geeft zichzelf aan jullie tot in de dood op het Kruis, omdat Hij van jullie houdt. Lieve kinderen, Ik roep jullie op: keer terug naar het gebed met het hart zodat jullie in het gebed hoop en de zin van jullie bestaan vinden. Ik ben met jullie en bid voor jullie. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."


...........................................2 februari 2016


Boodschap aan Mirjana op 2/2/2016

“Lieve kinderen.

Ik heb u geroepen en roep u opnieuw op Mijn Zoon te leren kennen, om de waarheid te leren kennen. Ik ben met u en bid voor u dat ge daarin zoudt slagen.
Mijn kinderen, ge moet meer bidden om des te meer liefde en geduld te hebben, om te weten hoe offers te dragen en arm van geest te zijn door de Heilige Geest is mijn Zoon steeds bij u.
Zijn Kerk wordt geboren in elk hart dat er toe komt Hem te kennen. Bid om mijn Zoon te kunnen kennen, bid dat uw ziel één met Hem zou zijn. Dat zijn het gebed en de liefde die anderen aantrekt en u tot Mijn apostelen maakt.
Ik kijk naar u met liefde, met moederlijke liefde. Ik ken u, ik ken uw pijn en verdriet, omdat ook ik in stilte heb geleden.Mijn geloof gaf me liefde en hoop. Ik herhaal, de Verrijzenis van mijn Zoon en mijn Tenhemelopneming zijn hoop en liefde voor u. Daarom, mijn kinderen, bid om de waarheid te kennen, om een sterk geloof, dat uw hart zal leiden en uw pijn en lijden zal omvormen in liefde en hoop.Dank U.
Aan Marija Pavlovic-Lunetti
Boodschap van 25 januari 2016

"Lieve kinderen, ook vandaag roep Ik jullie op om te bidden. Zonder gebed kan je niet leven, want het gebed is een keten die jullie dichter bij God brengt. Daarom, lieve kinderen, keer met een nederig hart terug naar God en zijn Geboden zodat jullie met heel het hart kunnen zeggen: zoals het in de Hemel is, zo moet het ook op aarde zijn. Jullie, lieve kinderen, zijn vrij om in vrijheid te kiezen voor God of tegen Hem. Ziet hoe Satan jullie in zonde en slavernij wil trekken. Daarom, lieve kinderen, keer terug naar mijn hart zodat Ik jullie kan leiden naar mijn Zoon Jezus die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."Boodschap van 2 januari 2016 aan Mirjana

Lieve kinderen,

Als moeder ben ik blij dat ik bij jullie kan zijn, want ik wil opnieuw spreken over de woorden van mijn Zoon en over Zijn liefde. Ik hoop dat jullie mij met het hart zullen aanvaarden, want de woorden van mijn Zoon en Zijn liefde zijn in de duisternis van vandaag de enige bron van licht en hoop. Dat is de enige waarheid, en wie die aanvaardt en beleeft, krijgt een zuiver en nederig hart. Mijn Zoon houdt van de zuiveren en nederigen. Zuivere, nederige harten brengen de woorden van mijn Zoon tot leven: Zijn woord wordt beleefd, verkondigd, en voor iedereen hoorbaar. Wie naar de woorden van mijn Zoon luistert, wordt weer levend. Wie naar de woorden van mijn Zoon luistert, kan weer liefhebben en krijgt weer hoop. Daarom, mijn geliefde apostelen, mijn kinderen: beleef de woorden van mijn Zoon. Heb elkander lief, zoals Hij jullie heeft liefgehad. Heb elkander lief in Zijn naam, tot Zijn gedachtenis. De vooruitgang en groei van Kerk is te danken aan wie luistert naar de woorden van mijn Zoon; aan wie liefheeft; aan wie lijden en pijn in stilte draagt, hopend op de uiteindelijke verlossing. Daarom, mijn geliefde kinderen: denk bij het opstaan en bij het slapengaan aan de woorden van mijn Zoon en aan Zijn liefde. Ik dank jullie.


January 2, 2016 Message to Mirjana 

"Dear children, as a mother, I am joyful to be among you because I desire to speak anew about the words of my Son and of His love. I hope that you will accept me with the heart, because the words of my Son and His love are the only light and hope in the darkness of today. This is the only truth and you who will accept and live it will have pure and humble hearts. My Son loves those who are pure and humble. Pure and humble hearts bring to life the words of my Son, they live them, they spread them and they make it possible for everyone to hear them. The words of my Son bring back life to those who listen to them. The words of my Son bring back love and hope. Therefore, my beloved apostles, my children, live the words of my Son. Love each other as He loved you. Love each other in His name, in memory of Him. The Church is advancing and growing because of those who listen to the words of my Son; because of those who love; because of those who suffer and endure in silence and in the hope of final redemption. Therefore, my beloved children, may the words of my Son and His love be the first and the last thought of your day. Thank you."


Kerstmis 2015, jaarlijkse boodschap aan Jacov Colo.

Lieve kinderen,


Al deze jaren dat God mij toestaat bij jullie te zijn, zijn een teken van de onmetelijke liefde die God voor ieder van jullie koestert, en een teken hoezeer God van jullie houdt. Mijn lieve kinderen, hoe veel genaden heeft de Allerhoogste jullie gegeven en hoe veel genaden zou Hij jullie willen geven. Maar, mijn lieve kinderen, jullie harten zijn gesloten en leven in angst en staan Jezus niet toe dat Zijn liefde en Zijn vrede jullie harten in bezit nemen en in jullie levens heersen. Leven zonder God betekent leven in de duisternis en nooit de liefde van de Vader leren kennen en Zijn zorg voor ieder van jullie. Daarom, mijn lieve kinderen, bid vandaag op een bijzondere wijze tot Jezus opdat je leven van nu af aan een nieuwe geboorte in God ervaart en het licht wordt dat uit jullie straalt, en jullie aldus getuigen van Gods aanwezigheid in de wereld worden voor iedere mens die in de duisternis leeft. Mijn lieve kinderen, ik bemin jullie en spreek dagelijks bij de Allerhoogste voor jullie ten beste. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.


Boodschap van 25 december 2015 - aan Marija 


"Lieve kinderen, ook vandaag breng Ik jullie mijn Zoon Jezus en vanuit deze omhelzing geef Ik jullie Zijn vrede en het verlangen naar de Hemel. Ik bid met jullie voor de vrede en Ik roep jullie op om vrede te zijn. Ik zegen ieder van jullie met mijn Moederlijke zegen van vrede. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."


Boodschap van 2 december 2015 - aan Mirjana

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, Ik ben altijd bij jullie omdat mijn Zoon Mij aan jullie toevertrouwd heeft. En jullie, mijn kinderen, jullie hebben Mij nodig, jullie zoeken Mij, jullie komen tot Mij en jullie brengen vreugde in mijn Moederlijk hart. Ik houd van jullie, en blijf altijd van jullie houden, van wie lijdt en zijn pijn en lijden offert voor mijn Zoon en Mij.

Mijn liefde zoekt de liefde van al mijn kinderen en al mijn kinderen zoeken mijn liefde. Door de liefde zoekt Jezus eenheid tussen Hemel en aarde, tussen de Hemelse Vader en jullie, mijn kinderen - zijn Kerk. Het is daarom noodzakelijk veel te bidden, om te bidden en van de Kerk te houden waaraan jullie deelachtig zijn.

De Kerk lijdt op dit moment en heeft nood aan apostelen die, in liefdevolle eenheid, door te getuigen en te delen, de wegen van God openbaren. De Kerk heeft nood aan apostelen die groots werk verrichten door de Eucharistie van harte te beleven. Zij heeft nood aan jullie, mijn apostelen van liefde.

Mijn kinderen, al vanaf het begin werd de Kerk vervolgd en verraden, maar dag na dag groeide zij. Zij is onverwoestbaar omdat mijn Zoon haar een hart gaf, de Eucharistie, en het licht van zijn Verrijzenis scheen op haar en zal altijd op haar blijven schijnen. Daarom, wees niet bevreesd. Bid voor jullie herders, dat zij de kracht en de liefde mogen bezitten om een brug naar de Verlossing te zijn. Dank jullie." 

VIDEO


Boodschap van 25 november 2015:

"Lieve kinderen, ook vandaag roep Ik jullie allen op: bid voor mijn intenties. De vrede is in gevaar, daarom lieve kinderen, bid en wees dragers van vrede in deze rusteloze wereld waar Satan op elke mogelijke manier aanvalt en verleidt. Lieve kinderen, wees vastberaden in het gebed en moedig in het geloof. Ik ben bij jullie en spreek voor jullie allen ten beste bij mijn Zoon Jezus. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Met dank aan Bedevaart.net: 

Boodschappen op de 25ste van de maand
door Onze-Lieve-Vrouw gegeven
aan Marija Pavlovic-Lunetti
Boodschap van de Koningin van de Vrede 
aan Mirjana op 2 november 2015.


Lieve kinderen, opnieuw wil ik het hebben over liefde. Ik heb jullie om mij heen verzameld in de naam van mijn Zoon en overeenkomstig Zijn wil. Ik wil dat jullie een standvastig geloof hebben, dat voortvloeit uit liefde. Immers: diegene van mijn kinderen die de liefde van mijn Zoon begrijpen en volgen, leven in liefde en hoop. Zij hebben de liefde van God leren kennen. Daarom, mijn kinderen, bid, bid om nog meer te kunnen liefhebben en om daden van liefde te kunnen stellen. Want, mijn kinderen, geloof dat niet vergezeld gaat van liefde en daden van liefde is niet wat ik vraag. Dat is slechts een illusie van geloof; het is jezelf ophemelen. Mijn Zoon wil geloof met daden, liefde met goedheid. Ik bid, en ik vraag jullie om te bidden, en om de liefde te belichamen, want ik wil dat mijn Zoon in het hart van al mijn kinderen liefde en goedheid vindt, en niet haat en onverschilligheid. Mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, verlies de hoop niet, blijf sterk. Jullie kunnen dat. Ik moedig jullie aan en zegen jullie. Want alles wat van deze wereld is - en wat veel van mijn kinderen helaas op de eerste plaats zetten - zal verdwijnen, en alleen liefde en daden van liefde zullen blijven, en de deur openen naar het Hemels Koninkrijk. Ik zal op jullie wachten bij de deur. Bij die deur wil ik al mijn kinderen kunnen verwelkomen en omhelzen. Ik dank jullie!