dinsdag 3 januari 2017

Boodschappen van 20172 december 2017 aan Mirjana

"Lieve kinderen, Ik richt Mij tot jullie als jullie Moeder, de Moeder van de rechtvaardige, de Moeder van al wie liefheeft en lijdt, de Moeder van al wie heilig is. Mijn kinderen, jullie kunnen ook heilig worden, dat hangt van jullie zelf af. Wie heilig is, zijn diegenen die onmetelijk van de Hemelse Vader houden, diegenen die Hem beminnen boven alles. Daarom, mijn kinderen, span je in om steeds beter te worden. Als je streeft naar goedheid kan je heilig worden, ook al denk je dat niet van jezelf. Als je denkt goed te zijn ben je niet nederig, en arrogantie verwijdert je van heiligheid. In deze vredeloze wereld vol gevaar moeten jullie handen, apostelen van mijn liefde, uitgestoken zijn voor gebed en genade.

En geef Mij, mijn kinderen, het geschenk van de Rozenkrans, de rozen waarvan ik zo veel hou. Mijn rozen zijn jullie gebeden, uitgesproken met het hart en niet enkel gereciteerd met de lippen. Mijn rozen zijn jullie daden van gebed, geloof en liefde. Toen mijn Zoon klein was, zei Hij me dat mijn kinderen talrijk zouden zijn en dat ze Me vele rozen zouden brengen. Ik begreep Hem niet. Nu weet Ik dat jullie die kinderen zijn die Mij rozen brengen wanneer jullie, boven alles, mijn Zoon beminnen, wanneer jullie bidden met het hart, wanneer jullie de armsten helpen. Dat zijn mijn rozen. Dat is het geloof waardoor alles in het leven met liefde wordt gedaan, dat geen arrogantie kent en altijd klaarstaat om te vergeven, nooit oordelend, altijd strevend om elkaars broeder te verstaan.

Daarom, apostelen van mijn liefde, bid voor hen die niet weten hoe te beminnen, voor hen die niet van je houden, voor wie jou kwaad heeft gedaan, voor hen die de liefde van mijn Zoon nog niet kennen. Mijn kinderen, Ik vraag jullie dit want -denk eraan- bidden betekent beminnen en vergeving schenken. Dank u wel."


.................


Over 2 november 2017   nieuws en foto's. (Bedevaart.net)


VIDEO


Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:
aan Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning op 2 november 2017

"Lieve kinderen, wanneer Ik kijk naar jullie die rondom Mij verzameld zijn, zie Ik, jullie moeder, veel zuivere zielen. Veel van mijn kinderen zijn op zoek naar liefde en troost, maar niemand die het hen aanbiedt. Ik zie al diegenen die kwaad doen omdat ze geen goede voorbeelden hebben, zij kennen mijn Zoon nog niet.

Het goede wat stil is en verspreid wordt door zuivere zielen is de kracht die deze wereld optilt. Er is veel zonde, maar er is ook liefde. Mijn Zoon zendt Mij naar jullie, de moeder die dezelfde is voor ieder van jullie, opdat Ik jullie zou kunnen leren beminnen, leren begrijpen dat jullie broeders zijn. Hij verlangt jullie te helpen. Apostelen van mijn liefde, een levend verlangen naar geloof en liefde volstaan, en mijn Zoon zal het aannemen. Maar jullie moeten waardig zijn, jullie moeten van goede wil zijn en open van hart. Mijn Zoon treedt binnen in open harten.

Ik, als moeder, verlang dat jullie allen mijn Zoon beter zouden leren kennen -God geboren uit God- om de grootheid van Zijn liefde die jullie zo hard nodig hebben te leren kennen. Hij nam jullie zonden op Zich en verkreeg verlossing voor jullie en vraagt in de plaats dat jullie van elkaar houden. Mijn Zoon is liefde. Hij houdt van alle volkeren zonder verschil, van alle volkeren van alle landen en van alle naties. Als jullie, mijn kinderen, zouden leven volgens de liefde van mijn Zoon zou Zijn koninkrijk reeds op aarde zijn.

Daarom, apostelen van mijn liefde, bid, bid dat mijn Zoon en Zijn liefde steeds dichter bij jou mag komen, zodat je een voorbeeld van liefde kan worden en anderen kunt helpen die mijn Zoon nog niet kennen. Vergeet nooit dat mijn Zoon, Eén en Drieëen, van je houdt. Houd van je herders en bid voor hen. Dankjewel."


WIE zijn de ZIENERS in Medjugorje?


25 oktober 2017 - aan Marija

"Lieve kinderen, Ik roep jullie op om gebed te zijn in deze tijd van genade. Jullie hebben allemaal problemen, nood, lijden en gebrek aan vrede. Mogen de Heiligen jullie rolmodel zijn en een aansporing tot heiligheid. God zal jullie nabij zijn en jullie zullen vernieuwd worden in het zoeken door jullie persoonlijke bekering. Het geloof zal jullie hoop geven en vreugde zal gaan heersen in jullie harten. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."25 september 2017 - aan Marija

"Lieve kinderen, Ik roep jullie op grootmoedig te zijn in zelfverloochening, vasten en gebed voor al wie bekoord worden en die jullie broeders en zusters zijn. In het bijzonder smeek Ik jullie om te bidden voor de priesters en alle gewijden, dat zij nog vuriger van Jezus gaan houden, dat de Heilige Geest hun harten mag vullen met vreugde, dat zij zouden getuigen van de Hemel en de Hemelse mysteries. Veel zielen verkeren in zonde omdat er niet voor hen wordt geofferd en niet voor hun bekering wordt gebeden. Ik ben bij jullie en bid dat jullie harten vervuld zouden zijn van vreugde. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."Vrijdagavond 1 september 2017 was een prachtige avond in Medjugorje. 

De bedevaarders die tijdig de Verschijningsberg beklommen, werden getrakteerd op een schitterende zonsondergang. Toen de nacht viel, scheen een heldere maan over alle aanwezigen.

De mensen bleven maar toestromen, tot net voor het moment van de Verschijning. Toen het zover was, zat de ganse Podbrdo vol met biddende mensen. Vroeger op de avond werd er gezongen, gevolgd door het bidden van de Droeve mysteries van de Rozenkrans. Omstreeks 22 uur verscheen Onze-Lieve-Vrouw aan Ivan. De H. Maagd bleef acht minuten lang onder ons.

Na afloop verklaarde Ivan: "Ook vandaag wil ik jullie zoals altijd het voornaamste meegeven uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw van deze avond. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw vreugdevol en blij onder ons en begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." Daarna bleef Zij een langere tijd over ons bidden. Zij bad ook over alle aanwezige zieken hier. Dan zei de Heilige Maagd:

"Lieve kinderen, ook vandaag, in deze tijd, verlang Ik jullie opnieuw op te roepen om te bidden voor mijn intenties, voor mijn plannen die Ik verlang te realiseren door mijn komst. Bid, lieve kinderen, en wees volhardend in het gebed. De moeder bid voor ieder van jullie en spreekt voor ieder van jullie ten beste bij haar Zoon. Dank jullie, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Vervolgens zegende Onze-Lieve-Vrouw ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Daarna heb ik jullie allen, al jullie noden, jullie intenties en jullie gezinnen, en in het bijzonder ook alle zieken, in gebed aanbevolen. 

Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden over ons allen en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

.....................................

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap: aan Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 september 2017

"Lieve kinderen, wie spreekt beter tot jullie over de liefde en de pijn van mijn Zoon dan Ik? Ik leefde met Hem, Ik leed met Hem. Tijdens het aardse leven voelde Ik pijn want Ik was een moeder. Mijn Zoon hield van de bedoelingen en de werken van de Hemelse Vader, de ware God. En, zoals Hij mij vertelde, Hij kwam om jullie te verlossen.

Ik verborg mijn pijn met liefde, maar jullie, mijn kinderen, jullie hebben talrijke vragen. Jullie begrijpen niet wat pijn is. Jullie begrijpen niet dat jullie, door de liefde van God, pijn moeten aanvaarden en verdragen. Ieder mens zal dat in mindere of meerdere mate ervaren. Maar met vrede in de ziel en in staat van genade, is er hoop. Dit is mijn Zoon, God, geboren uit God. Zijn woorden zijn het zaad voor het eeuwige leven. Gezaaid in goede zielen brengt het talrijke vruchten voort.

Mijn Zoon droeg de pijn omdat Hij jullie zonden op Zich nam. Daarom, jullie, mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, jullie die lijden, weet dat jullie pijn licht en glorie zal worden. Mijn kinderen, terwijl jullie pijn verdragen, terwijl jullie lijden, komt de Hemel in jullie en geven jullie een stukje Hemel en veel hoop aan iedereen rondom jullie. Dankjewel."
2 augustus 2017
Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van de Koningin van de Vrede, MARIA.


LINK
naar Bedevaartnet


Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, volgens de Wil van de hemelse Vader, als Moeder van Hem die van jullie houdt, ben Ik hier bij jullie om jullie te helpen Hem te leren kennen en Hem na te volgen. Mijn Zoon heeft jullie zijn voetafdruk nagelaten om het voor jullie gemakkelijker te maken Hem te volgen. Vrees niet! Wees niet onzeker, Ik ben bij jullie. Laat jullie niet ontmoedigen, want er is veel gebed en offer nodig voor diegenen die niet bidden, die niet beminnen, die mijn Zoon niet kennen.

Help door in hen jullie broeder te zien. Apostelen van mijn liefde, hoor mijn stem in jou, voel mijn Moederlijke liefde. Daarom bid, handel biddend, geef biddend, bemin biddend, bid in werken en in gedachten in naam van mijn Zoon. Hoe meer liefde je geeft, des te meer liefde zal je ontvangen. De liefde die voortkomt uit de Liefde, verlicht de wereld. De verlossing is Liefde en die Liefde kent geen einde. Wanneer mijn Zoon opnieuw op aarde komt, zal Hij de liefde in jullie hart zoeken.

Mijn kinderen, veel werken van liefde heeft Hij voor jullie gedaan. Ik leer jullie ze te zien, te begrijpen en Hem te danken door Hem lief te hebben en steeds weer je naaste te vergeven. Want mijn Zoon beminnen, betekent vergiffenis schenken. Je houdt niet van mijn Zoon als je je naaste niet kan vergeven, als je niet probeert je naaste te begrijpen, als je oordeelt.

Mijn kinderen, waartoe dient gebed als je niet bemint en niet vergeeft? Dankjewel."
Blijkbaar is er weer een bezetene aanwezig. 
Je hoort de duivel kreisen en roepen.
Dat is niet de eerste keer dat dit gebeurt.


Boodschap op 2-7-2017 aan Mirjana Dragicevic


Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, dankjewel dat jullie mijn uitnodigingen blijven beantwoorden en zich hier blijven verzamelen rond Mij, jullie hemelse Moeder. Ik weet dat jullie aan me denken met liefde en hoop. Ik voel ook liefde voor ieder van jullie, net zoals mijn allerliefste Zoon het ook voelt, Hij die door zijn barmhartige liefde Mij steeds opnieuw naar jullie zendt. Hij is mens geworden. Hij was en is God, één en drie-een, Hij die met lichaam en ziel geleden heeft voor jullie heil, Hij die zich tot Brood maakte om jullie ziel te voeden en zo te redden. Mijn kinderen, Ik leer jullie hoe jullie zijn Liefde waard kunnen worden, om jullie gedachten op Hem te richten, om mijn Zoon na te volgen.

Apostelen van mijn liefde, Ik bedek jullie met mijn mantel, omdat Ik als moeder jullie verlang te beschermen. Ik smeek jullie te bidden voor de hele wereld. Mijn hart lijdt. De zonden vermenigvuldigen zich, ze worden te talrijk. Maar met behulp van wie nederig is, bescheiden, vol van liefde, verborgen en heilig, zal mijn hart triomferen. Hou van mijn Zoon boven alles en van de hele wereld door Hem. Vergeet nooit dat al jullie broeders iets heel kostbaars met zich meedragen, de ziel. Daarom, mijn kinderen, hou van allen die mijn Zoon niet kennen, zodat zij door het gebed en door de liefde die door het gebed tot stand wordt gebracht, beter zouden worden. Dat de goedheid in hen mag overwinnen, dat de zielen gered kunnen worden en het eeuwig leven verwerven. Mijn apostelen, mijn kinderen, mijn Zoon heeft gezegd dat jullie van elkaar moeten houden. Moge dit in jullie hart gegrift zijn en probeer met gebed die liefde te beleven. Dankjewel."


Met dank aan     http://www.bedevaart.net/
http://www.bedevaart.net/nieuws/1395-boodschap-op-2-6-2017-aan-mirjana-dragicevic.html

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:
Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 juni 2017

"Lieve kinderen, net zoals in de andere plaatsen waar Ik onder jullie gekomen ben, roep Ik jullie ook hier op tot gebed. Bid voor hen die mijn Zoon niet kennen, voor hen die de liefde van God nog niet kennen, tegen de zonde, voor de godgewijden, voor hen die door mijn Zoon geroepen zijn om liefde en geest van kracht te zijn voor jullie en voor de Kerk.

Bid tot mijn Zoon, en de liefde die jullie ervaren door Zijn nabijheid zal jullie de kracht geven om werken van liefde te doen in Zijn naam. Mijn kinderen, wees voorbereid. Deze tijd is een keerpunt. Daarom roep Ik jullie opnieuw op tot geloof en hoop. Ik toon jullie de weg waarlangs jullie moeten gaan, en dat zijn de woorden van het Evangelie.

Apostelen van mijn liefde, de wereld heeft zovel nood aan jullie uitgestrekte armen in de richting van de Hemel, naar mijn Zoon gericht, naar de Hemelse Vader gericht. Er is veel nederigheid en eenvoud van hart nodig. Heb vertrouwen in mijn Zoon en weet dat je altijd beter kunt. Mijn moederlijk hart verlangt dat jullie, apostelen van mijn liefde, kleine lichten worden voor de wereld, om te verlichten waar duisternis wilt gaan regeren, om de ware weg te tonen van gebed en liefde, om zielen te redden.               Ik ben met jullie. Dankjewel."
Medjugorje, boodschap van 25 april 2017 aan Marija.


"Lieve kinderen.

Bemin, bid en getuig over mijn aanwezigheid tegenover allen, die nog veraf zijn. Door uw getuigenis en voorbeeld kun je de harten, die ver van God en van zijn genade zijn, dichterbij brengen.
Ik ben met u en spreek voor ieder van u ten beste, zo dat jullie met liefde en vastberadenheid kunt getuigen en allen bemoedigen, die ver van mijn Onbevlekt Hart zijn. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor gegeven hebt. “

Medjugorje message to Marija, April 2017

Dear children! Love, pray and witness my presence to all those who are far away. Be your witness and example you can draw closer the hearts that are far from God and his grace. 
I am with you and intercede for each of you so that, with love and resoluteness, you may witness and encourage all those who are far from my Immaculate Heart. Thank you for having responded to my call. 
Maandelijkse boodschap van de Koningin van de Vrede van 25 maart 2017. Gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti.

Lieve kinderen, 

In deze genadetijd roep ik jullie allen op om je hart te openen voor de barmhartigheid van God, opdat jullie door gebed, boete en een keuze voor heiligheid een nieuw leven beginnen. Deze lentetijd spoort jullie in je gedachten en je hart tot een nieuw leven, tot vernieuwing aan. Daarom, mijn lieve kinderen, ben ik bij jullie, om jullie te helpen vastbesloten JA tegen God en Gods geboden zeggen. Jullie zijn niet alleen, ik ben bij jullie door de genade die de Allerhoogste mij voor jullie en voor jullie nageslacht geeft. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.Boodschap van de Koningin van de Vrede gegeven aan Mirjana op haar verjaardag 18 maart 2017 

Lieve kinderen, 


Mijn moederlijk verlangen is dat jullie een hart hebben dat vervuld is van vrede, en een zuivere ziel, opdat jullie in de aanwezigheid van mijn Zoon Zijn gezicht kunnen zien. Want, kinderen, als moeder weet ik dat jullie dorsten naar troost, hoop en bescherming. Jullie, mijn kinderen, zijn bewust en onbewust op zoek naar mijn Zoon. Toen ik op aarde was, heb ook ik vreugde gekend, en pijn, en lijden geduldig verdragen, tot mijn Zoon het in al Zijn glorie weghaalde. Om die reden zeg ik mijn Zoon: help ze, altijd. Jullie, mijn kinderen, verlichten met ware liefde de duisternis van het egoïsme die mijn kinderen steeds meer omhult. Wees gul. Laat je handen en je hart altijd open zijn. Wees niet bang. Geef je met vertrouwen en hoop over aan mijn Zoon. Kijk naar Hem op, en leef het leven met liefde. Liefhebben betekent jezelf wegschenken, volhouden, en betekent nooit oordelen. Liefhebben betekent de woorden van mijn Zoon beleven. Mijn kinderen, als moeder zeg ik jullie: alleen ware liefde leidt naar eeuwig geluk. Ik dank jullie.Boodschap van de Koningin van de Vrede van 2 maart 2017 aan Mirjana. 

Lieve kinderen, 

Ik kom met moederlijke liefde om jullie te helpen om meer liefde en dus meer geloof te hebben. Ik kom jullie helpen om de woorden van mijn Zoon met liefde te beleven, zodat de wereld kan veranderen. Daarom, apostelen van mijn liefde, verzamel ik jullie om mij heen. Kijk naar mij met het hart, praat met mij als met een moeder over je pijn, lijden en vreugde. Vraag mij om tot mijn Zoon te bidden voor jullie. Mijn Zoon is genadig en rechtvaardig. Mijn moederlijk hart zou willen dat ook jullie zo worden. Mijn moederlijk hart zou willen dat jullie, apostelen van mijn liefde, met jullie leven getuigen over mijn Zoon en over mij aan iedereen om jullie heen. Zo wordt de wereld anders, weer eenvoudig, weer zuiver, zo komen geloof en hoop terug. Daarom, mijn kinderen, bid, bid, bid met het hart, bid met liefde, bid met goede werken. Bid dat iedereen mijn Zoon zou leren kennen, zodat de wereld kan veranderen, zodat de wereld gered kan worden. Beleef de woorden van mijn Zoon met liefde. Oordeel niet, maar hou van elkaar, zodat mijn hart kan overwinnen. Ik dank jullie."


VIDEO

https://youtu.be/mNAMWjOmMcE


Message of Our Lady of Medjugorje 
through the visionary 
Mirjana Dragičević-Soldo. 2nd March 2017.

ON THE 2nd OF EVERY MONTH, OUR LADY AND MIRJANA PRAY ESPECIALLY FOR THOSE, WHO HAVE NOT YET COME TO KNOW THE LOVE OF GOD.

“Dear children, with motherly love I am coming to help you to have more love and that means more faith.
I am coming to help you to live with love the words of my Son, so that the world would be different.

Therefore, apostles of my love, I am gathering you around myself.
Look at me with the heart, speak to me as to a mother 
about your pains, sufferings and your joys.

Ask me to pray to my Son for you. 
My Son is merciful and just.
My motherly heart would desire for you also to be like that.

My motherly heart would desire that you, apostles of my love, speak of my Son and of me to all those around you with your life; so that the world would be different; that simplicity and purity would return; that faith and hope would return.

Therefore, my children, pray, pray, pray with the heart, 
pray with love, pray with good works.

Pray that everyone would come to know my Son, 
so that the world would change, 
that the world would be saved.

With love live the words of my Son.
Do not judge, instead love one another so 
that my heart could triumph.
Thank you.”

Vertaling volgt.Boodschap van 25 februari 2017 aan Marija Pavlovic-Lunetti


Lieve kinderen, vandaag roep Ik jullie op om jullie geloof diep te beleven en de Allerhoogste te smeken dat Hij het versterkt, zodat wind en storm het niet kunnen breken. Moge de wortels van jullie geloof het gebed en de hoop in het eeuwige leven zijn. Werk nu reeds aan jezelf, mijn lieve kinderen, in deze tijd van genade waarin God jullie de genade geeft om, door onthechting en de oproep tot bekering, mensen te worden met klaar en volhardend geloof en hoop. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."


**********************MEDJUGORJE boodschap aan Mirjana:
Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 februari 2017

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, jullie die je best doen om elke dag van je leven te offeren aan mijn Zoon, jullie die proberen met Hem te leven, jullie die bidden en offers brengen, jullie zijn de hoop in deze wereld zonder vrede. Jullie zijn stralen van het Licht van mijn Zoon, een levend Evangelie en jullie zijn mijn beminde apostelen van liefde. Mijn Zoon is met jullie. Hij is met degenen die aan Hem denken en die bidden. Maar zo wacht Hij ook geduldig op degenen die Hem niet kennen. Daarom, jullie, apostelen van mijn liefde, bid met het hart en laat door jullie werken de liefde van mijn Zoon zien. Dit is de enige hoop voor jullie en ook de enige weg naar het eeuwig leven. Ik, als moeder, ik ben hier bij jullie. Jullie gebeden, tot mij gericht, zijn voor mij de mooiste rozen van liefde. Ik kan enkel zijn waar ik de geur van rozen ruik: daar is hoop! Dankjewel."

Bron: http://www.bedevaart.net/


“Dear children, you who are striving to offer every day of your life to my Son, you who are trying to live with Him, you who are praying and sacrificing – you are the hope in this restless world. You are rays of the light of my Son, the living gospel, and you are my beloved apostles of love. My Son is with you. He is with those who think of Him – those who pray. But in the same way, He is patiently waiting for those who do not know Him. Therefore, you, apostles of my love, pray with the heart and with your works show the love of my Son. This is the only hope for you, and this is also the only way to eternal life. I, as a mother, I am here with you. Your prayers directed to me are the most beautiful roses of love for me. I cannot but be where I sense the scent of roses. There is hope. Thank you.”2 januari 2017
Lieve kinderen, mijn Zoon was de Bron van liefde en licht toen Hij op aarde sprak tot het volk aller volkeren. Mijn apostelen, volg Zijn licht! Dat is niet gemakkelijk: jullie moeten klein zijn. Je moet jezelf kleiner maken dan de anderen door middel van het geloof, om met Zijn liefde vervuld te worden. Geen enkel mens op aarde kan zonder geloof een wonderlijke belevenis ervaren. Ik ben met jullie. Door deze komst en door deze woorden maak ik mezelf aan jullie bekend. Ik verlang ernaar om tegenover jullie te getuigen van mijn liefde en moederlijke zorg. Mijn kinderen, verknoei geen tijd met het stellen van vragen waar je nooit antwoord op krijgt. Aan het einde van je aardse reis, zal de Hemelse Vader je de antwoorden geven. Wees je er altijd van bewust, dat God alles weet; God ziet, God bemint. Mijn veelgeliefde Zoon verlicht het leven en verdrijft de duisternis. Mijn moederlijke liefde, die mij naar jullie brengt, is onuitsprekelijk, mysterieus, maar reëel. Ik druk mijn gevoelens voor jullie uit: liefde, begrip en moederlijke welwillendheid. Van jullie, mijn apostelen, verlang ik rozen van gebed, die daden van liefde moeten zijn. Voor mijn moederlijk hart zijn dat de meest waardevolle gebeden. Ik bied deze aan mijn Zoon aan, Die geboren werd omwille van jullie. Hij kijkt naar jullie en hoort jullie; Wij zijn altijd dicht bij jullie. Dit is de liefde die roept, verenigt, verandert, bemoedigt en waarmaakt. Daarom, mijn apostelen, heb elkaar steeds lief en bemin mijn Zoon boven alles. Dat is de enige manier tot redding, tot eeuwig leven. Dat is mijn meest innige smeekbede, die mijn hart vult met de heerlijkste geur van rozen.
Bid, bid altijd voor je herders, dat zij de kracht mogen hebben om het Licht van mijn Zoon te zijn. Dank jullie.